دانلود رایگان تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آله در خواب، پادشاهی با هیبت و ستمگر چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند آله را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن آله فرمانبر و مطیع او بود، دلیل کهم در نزد پادشاه، خاص و مقرب شود. اگر دید آله او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید آله به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند مردم آن کوچه آله را بکشتند، آن از مملک معزول شود یا هلاک گردد. اگر بیند آله وی را بگرفت دلیل که در پناه پادشاه شود. اگر بیند آله از دهان، چیزی در آورد و بدو داد دلیلکه بقدر ان چیز، از پادشاه عطا یابد. اگر بیند آله از دست او بپرید، رشته یا چیز دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او از خود دور گرداند و چیزی از مال او بستاند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از آله شکار همی گرفت دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. اگر بیند آله وی را به منقار یا به چنگال برد، دلیل که او را از پادشاه زحمت و بلا رسد و مالش بستاند. اگر بیند با آله جنگ و نبرد همی کرد، دلیل که او را با پادشاه جنگ و خصومت بود. اگر بیند آله بخورد یا پر او را بکند، دلیل که بقدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند که آله بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری اید و پادشاه شود.

 

تعبیر خواب عقاب , رویای عقاب , خواب دیدن عقاب , تعبیر عقاب , خواب عقاب , تعبیر خواب شاهین , رویای شاهین , خواب دیدن شاهین , تعبیر شاهین , خواب شاهین , تعبیر خواب هما , رویای هما , خواب دیدن هما , تعبیر هما , خواب هما , تعبیر خواب آله , رویای آله , خواب دیدن آله , تعبیر آله , خواب آله , تعبیر خواب سنبلالطیب , رویای سنبلالطیب , خواب دیدن سنبلالطیب , تعبیر سنبلالطیب , خواب سنبلالطیب ,

   + سینا احمدی - ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/٢

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

← صفحه بعد صفحه قبل →