دانلود رایگان تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب تاول

تعبیر خواب تاول

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود.

اول: مالش زیاد گردد.

دوم: زنی با منفعت خواهد.

سوم: پسری برایش خواهد آمد.

چهارم: حاجتش روا گردد.

پنجم: ایمن گردد از غمها.

اگر همه تن خود راآماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن آماس درخواب، مال بود. اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

 

تعبیر خواب تاول , رویای تاول , خواب دیدن تاول , تعبیر تاول , خواب تاول , تعبیر خواب آماس , رویای آماس , خواب دیدن آماس , تعبیر آماس , خواب آماس , تعبیر خواب آماه , رویای آماه , خواب دیدن آماه , تعبیر آماه , خواب آماه , تعبیر خواب باد , رویای باد , خواب دیدن باد , تعبیر باد , خواب باد , تعبیر خواب برآمدگی , رویای برآمدگی , خواب دیدن برآمدگی , تعبیر برآمدگی , خواب برآمدگی , تعبیر خواب پف کردن , رویای پف کردن , خواب دیدن پف کردن , تعبیر پف کردن , خواب پف کردن , تعبیر خواب پیله , رویای پیله , خواب دیدن پیله , تعبیر پیله , خواب پیله , تعبیر خواب تورم , رویای تورم , خواب دیدن تورم , تعبیر تورم , خواب تورم , تعبیر خواب دمل , رویای دمل , خواب دیدن دمل , تعبیر دمل , خواب دمل , تعبیر خواب نفخ , رویای نفخ , خواب دیدن نفخ , تعبیر نفخ , خواب نفخ , تعبیر خواب ورم , رویای ورم , خواب دیدن ورم , تعبیر ورم , خواب ورم ,

   + سینا احمدی - ٩:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/٢

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

← صفحه بعد صفحه قبل →