تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب بالا رفتن

رویای بالا رفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است.

اول: روائی حاجت.

دوم: زن خواستن .

سوم: قرب و نزدیکی.

چهارم: مراد یافتن.

پنجم: بالا رفتن کار.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها بالارفتن، دلیل است که آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود

اگر بیند بر نردبان بالا می شد، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد، خاصه که نردبان او از گل بود.

اگر بیند نردبان از گچ و سنگ بود، دلیل است که در دین او خلل باشد.

معبران در مورد این خواب گویند:

اگر بیند به دشواری بالا همی رفت، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشواری بیابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ، دلیل که شرف و بزرگ یابد ودر این جهان. اگر بیند از خشت خام و گل بود، قدر و منزلت یابد در این جهان. اگر بیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بالا رفتن در خواب، به ارتقای درجه و مقام و ارزش تعبیر میشود. اگر کسی در خواب جاهای بلند، مانند قلّه ی  کوهها را ببیند، به مرادش میرسد. بالا رفتن به شیوهای عمودی و مستقیم خوب نیست و خیری در آن وجود ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است. اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد. بالا رفتن از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد. بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است و چنان چه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت. بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند. بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.

لیلا برایت می گوید:

بالا رفتن از پله‏ها در خواب، نشانگر آن است که بعضى مواقع بى‏احتیاطى مى‏کنید. اگر کسى در خواب ببیند که از کوه بالا مى‏رود، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر کسى در خواب ببیند که از اسب سفیدى بالا مى‏رود، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق مى‏شود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانة آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است که  بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید که تا آخرین پلة نردبان بالا رفته اید ، نشانة موفقیت در کارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شکند ، دلالت بر مشکلات و سختیهای کار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما .

3ـ اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانة‌ کسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند

یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید .

بواسطه چیزی که از بالا به روی سرتان افتاده زخمی می شوید :یک مرگ ناگهانی

یک چیز ازبالا برسر دیگران می افتد : از دوستان حسود دوری کنید.

چیزی بالای سرشماست : ناکامیهای کوچک

بالای سر شما تابلو یا اشیاء تزئینی وجود دارند :ناکامی درعشق

تصاویر مقدس بالای سرشماست : زندگی شما توام با شادی خواهد بود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بالا رفتن , تعبیر خواب بالا , تعبیر خواب صعود کردن , تعبیر خواب برشدن , تعبیر خواب عروج , تعبیر خواب بررفتن , تعبیر خواب مقابل پایین رفتن , تعبیر خواب صاعد شدن , تعبیر خواب بعلو گراییدن , خواب دیدن بالا رفتن , خواب دیدن بالا , خواب دیدن صعود کردن , خواب دیدن برشدن , خواب دیدن عروج , خواب دیدن بررفتن , خواب دیدن مقابل پایین رفتن , خواب دیدن صاعد شدن , خواب دیدن بعلو گراییدن , رویای بالا رفتن , رویای بالا , رویای صعود کردن , رویای برشدن , رویای عروج , رویای بررفتن , رویای مقابل پایین رفتن , رویای صاعد شدن , رویای بعلو گراییدن , تعبیر بالا رفتن , تعبیر بالا , تعبیر صعود کردن , تعبیر برشدن , تعبیر عروج , تعبیر بررفتن , تعبیر مقابل پایین رفتن , تعبیر صاعد شدن , تعبیر بعلو گراییدن , خواب بالا رفتن , خواب بالا , خواب صعود کردن , خواب برشدن , خواب عروج , خواب بررفتن , خواب مقابل پایین رفتن , خواب صاعد شدن , خواب بعلو گراییدن ,

   + سینا احمدی - ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

? صفحه بعد صفحه قبل ?