تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب پرچین

رویای پرچین

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‏هاى خار کنار پرچین گیر کرده‏اید، به معناى آن است که عده‏اى مانع از موفقیت شما مى‏شوند. اگر دخترى در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.

Nly Beeton says:
View the hedge in sleep, revealed to gain happiness and prosperity. If you sleep on thorn bushes along the fence stuck, it means that some of your success will be prevented. If the girl in his dream that his girlfriend was standing next to the fence, indicates that soon married.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرچین , تعبیر خواب حصار , تعبیر خواب خاربست , تعبیر خواب خارجین , تعبیر خواب دیواره , تعبیر خواب وشیع , تعبیر خواب چپر , تعبیر خواب خاربست , تعبیر خواب کپر , تعبیر خواب فلغند , تعبیر خواب الخز , خواب دیدن پرچین , خواب دیدن حصار , خواب دیدن خاربست , خواب دیدن خارجین , خواب دیدن دیواره , خواب دیدن وشیع , خواب دیدن چپر , خواب دیدن خاربست , خواب دیدن کپر , خواب دیدن فلغند , خواب دیدن الخز , رویای پرچین , رویای حصار , رویای خاربست , رویای خارجین , رویای دیواره , رویای وشیع , رویای چپر , رویای خاربست , رویای کپر , رویای فلغند , رویای الخز , تعبیر پرچین , تعبیر حصار , تعبیر خاربست , تعبیر خارجین , تعبیر دیواره , تعبیر وشیع , تعبیر چپر , تعبیر خاربست , تعبیر کپر , تعبیر فلغند , تعبیر الخز , خواب پرچین , خواب حصار , خواب خاربست , خواب خارجین , خواب دیواره , خواب وشیع , خواب چپر , خواب خاربست , خواب کپر , خواب فلغند , خواب الخز ,

   + سینا احمدی - ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٢٢

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

? صفحه بعد صفحه قبل ?