تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب کرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن کرم در خواب ، نشانة آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

3ـ اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمة ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت میکند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند. خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد .

کرمها را می کشید : پول بدست می آورید .

دیگران گیاهان را خراب می کنند : از یک منشاء غیره منتظره به شما پول خواهید رسید .

کرمها روی بدن فرزندان شما هستند : خطر بیماری عفونی

خواب کرم خاکی : دشمنان پنهانی سعی به نابودی شما دارند

کرمها بعد از باران بیرون می آیند : دوستان شما را به خجالت می اندازند .

کرمهای خاکی روی بدن شما هستند : ثروتمند خواهید شد .

یک منطقه پراز کرم خاکی : مبتلا به یک بیماری مسری خواهید شد .

خواب کرم شب تاب : یک دوست وفادار

خواب تعداد بسیاری کرم شب تاب : فرصت انجام یک کار خیریه به شما داده می شود .

یک کرم شب تاب در تاریکی : در آینده پاداش میگیرید .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

   + سینا احمدی - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/۱۱

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

? صفحه بعد صفحه قبل ?