تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب ناخن

ناخن

   
 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است

1-قوت ونیرومندی

2-قدرت ومنزلت

3-شجاعت ودلیری

4-فرزند

5-منفعت

6-فرزندان غلام وکنیز

لوک اویتنهاو می گوید :(http://tabir.blog.ir)

ناخن

بلند : سود

کوتاه : ضرر

گرفتن ناخن : شرمساری

مولف می گوید:(http://tabir.blog.ir)

درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

2ـ سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة خود است .

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

خواب ناخن : مشاجره

ناخنهایتان را می برید : مشاجره

دیگران ناخنهای شما را می برند : سرافکندگی وبی آبروئی برای فامیل

یک مرد خواب ببیندکه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت شانس و موفقیت در کارهایش

یک زن خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت یک عشق پرسعادت

ناخنهای بی نهایت بلند یک زن : علامت پول فراوان

ناخنهای شما خیلی کوتاه هستند : پول از دست میدهید .

ناخنتان می شکند : بی پولی و غم

دیگران ناخنهایشان را می جوند : افراد اجتماع از شما دوری می کنند .

خواب ناخن اشخاص دیگر : شانس

ناخن بچه ها رشد می کند : شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد .

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

   + سینا احمدی - ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/٢٢

لینک دانلود کامل تعبیر خواب