تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب طبل

طبل

   
 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

اگر بیند طبل می زند، دلیل که کاری باطل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:(http://tabir.blog.ir)

طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی است و پوچی. طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه. طبل زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می رساند. اگر بیننده خواب ببیند که طبل می زند عملی آن چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می دهد. کاری می کند که حتی توجه دیگران را جلب می نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده . اگر در خواب ببینید که کسی طبل می زند دیگری عمل بیهوده انجام می دهد و بیننده خواب شاهد این کار بی نتیجه خواهد بود. صدای طبل دروغ و یاوه است و لاف زدن و غلو کردن. اگر در خواب احساس کنید که صدای طبل می شنوید ولی خود زننده طبل را نمی بینید دروغ می شنوید یا دیگران درباره شما حرف می زنند و احیانا بدگویی می کنند برخی از معبران نوشته اند فتنه و خیانت است و صدای طبل را به سخنانی تعبیر کرده اند که ایجاد فتنه و آشوب می کند و بلا می آورد. اگر در خواب دیدید که خودتان طبل می زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می شوید. کاری مزورانه و آمیخته به کید و نیرنگ. این تعبیر برای طبل زدن بی صدای دیگری هم هست. طبل پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشید زیرا در کاری غلو می کنید و لاف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :(http://tabir.blog.ir)

طبل

دیدن : یک مسافرت دا انتظار شماست ، خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند است خواهید شنید

شنیدن ضربه هایی که به طبل زده میشود : مشکلات ، در هم ریختگی

ضربه زدن به یک طبل : شما با یک عمل ناشایست جایگاه خود را تضعیف خواهید کرد

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

صدای طبل میشنوید : شانس و موفقیت .

شما طبل میزنید : شادی بزرگ

یک طبل میخرید : یک ضرر کوچک.

بچه ها طبل میزنند: محتاج به پول میشوید.

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دورغ است. اگر بیند با طبل نای و رقص بود، دلیل که کاری کند با منفعت.

 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

   + سینا احمدی - ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/٢۳

لینک دانلود کامل تعبیر خواب