تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب عبادت

عبادت

   
 

محمد ابن سیرین بصری گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند. اگر غیرخدا را سجده کرد، تاویل به خلاف این بود. اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تاویل به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:(http://tabir.blog.ir)

 عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است. اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:(http://tabir.blog.ir)

دیدن عبادت برداشتن معصیت بود

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

   + سینا احمدی - ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢۸

لینک دانلود کامل تعبیر خواب