تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب خانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خانه در خواب، همسر بیننده خواب است که با او همبستر میشود. اگر کسی دید که از خانهی کوچکی بیرون میرود، از غم و غصه رهایی مییابد. اگر در خواب دید که خانهاش بزرگتر شده است، خیر و برکت به او روی میآورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

خانه

ساختن یک خانه : خوشبختی در عشق

خانه مخروبه : مانعی از سر راه برداشته میشود

خانه ای در آتش : بدبختی

ترک کردن خانه : یک منفعت غیر منتظره

خرید یک خانه : کامیابی

تعمیر کردن خانه : یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود

خانه خالی : امیدهای واهی

صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

در کنج یک خیابان : شما نسبت به دیگران برتر هستید

خانه جنگلی : بیگانگان استقبال خوبی از شما خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

دیدن خانه و سرا عیش بود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود .

4.اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است که براى پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک خانه : امنیت در امورمالی

خانة خود شما : خوشبختی در خانواده

خواب خانة دیگران : تحت تعقیب قانونی قرار میگیرید .

یک خانه می سازید : احترام ولی بدون شادی

دیگران خانه می سازند : تسلی خاطر

خانه تان را عوض می کنید : پول کمی نصیبتان میشود .

یک خانه در آتش می سوزد : احترام و مقام شما بالاتر می رود .

در خانه می مانید : زندگی شما ساده خواهد گذشت.

یک خانه جنبنده : پولتان را از دست می دهید .

دیگران به خانة شما می آیند : غم

از یک خانه قدیمی دیدن می کنید : لذتهای بسیاری از کارهایتان خواهید کرد .

یک خانة قدیمی ویران شده : یکی از نزدیکان فامیل خواهد مرد .

خانه جدید شما : خوشبختی بخصوص برای عشاق

خانه شما دونبشی است : شانس با شما خواهد بود .

یک خانه در حال خراب شدن : اموالتان را از دست می دهید .

در یک روز آفتابی وارد خانه تان می شوید : زمین یا خانه خواهید خرید .

آتش خانه شما را نابود می کند : ثروت

یک خانه درحال سوختن با دود بسیار : یک راز در آینده شما را عذاب خواهد داد .

یک خانه کوچک : شادی و رضایت

به شما یک خانه اهدا می کنند : امیدهای بزرگی در آینده خواهید داشت .

از بلکان خانه تان بالا می روید : در عشق دچار بدشانسی می شوید .

یک دارالتادیب : قاضی با شما کار خواهد داشت .

   + سینا احمدی - ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٦

لینک دانلود کامل تعبیر خواب