تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب فقیر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت .

2ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد .

3ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می کنید ، تعبیر خوبی ندارد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک فقیر : شانس

یک زن خواب یک فقیر را ببیند : مقداری از یک ثروت نصیب او می شود

بستگان شما فقیر هستند : علامت پول

یک دسته افراد بسیار فقیر : بدبختی

فرزندان شما در فقر بزرگ می شوند : خوشبختی بزرگ

دشمنان شما فقیر هستند : مشاجره و دردسر در فامیل

زن و شوهر فقیر هستند : یک غم بزرگ

شما باعث فقر دیگران هستید : دردسر و اضطراب

   + سینا احمدی - ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٦

لینک دانلود کامل تعبیر خواب