تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر . ضعیف ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می شود . در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست . عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است . اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می افتد که به نحوی با کسی که عاشقش شده اید قابل تشابه و انطباق باشد . چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می شود اگر ببینید عاشق شده اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

عشق در خواب، نشانه درد و بلا است و اگر کسی در خواب ببیند که عاشق شده است، امتحان میشود. عاشقی به غم و ناراحتی نیز، تعبیر میشود؛ زیرا عشاق، همواره پریشان و غم بارند.

لوک اویتنهاو می گوید :

عشقبازی ناراحتی و امور ناخوشایند

در سر زمین رویاها آمده:

شما عاشق هستید : درتمام طول زندگی شاد خواهید بود ؛ ولی مراقب باشید قربانی عشق نشوید

عشق شما پذیرفته نمی شود : مشکلات احساسی بسیار خواهید داشت

کسی عاشق شماست : خوشبختی

خودتان عاشق خودتان هستید : غرور و خودخواهی

از صمیم قلب عاشق یکنفر هستید : پول و شادی

شما عاشق کارتان هستید : خوشبختی

سعی میکنید با یکنفر عشق بازی کنید : ناکامی

در عشق ناموفق هستید : ازدواج خواهید کرد و بسیار خوشبخت خواهید شد .

به همراهی معشوقتان هستید : در زندگی زناشوئی شانس نخواهید داشت .

عاشق دونفر در آن واحد هستید : به اطمینان و سادگی شما خیانت خواهد شد .

خواب عشاق : از دوستان حسود بپرهیزید

عاشق فرزندانتان هستید : خوشبختی

فرزندانتان شما را دوست دارند : مشاجره برسر اینکه کدام فرزند عزیزتر است

عاشق شوهرتان هستید : مراقب رقیب باشید

دیگران عاشق شوهر شما هستند : شما و شوهرتان به خوشی با یکدیگر زندگی خواهید کرد

عاشق زنتان هستید : شانس و خوشبختی

عاشق بستگانتان هستید : ضررمالی

بستگانتان شما را دوست دارند : ضررمالی

شما عاشق دوستانتان هستید : مرگ یک دوست

دوستان عاشق شما هستند : به شما قول نادرست خواهند داد

دیگران خود را عاشق شما نشان می دهند : در روابط عشقی بسیار محتاط باشید

یک مرد عاشق : مراقب رفتار خود با دیگران باشید

یک زن عاشق : شما زیادی انتظار دارید

دختران جوان عاشق : یک ازدواج ناکام در پیش دارید

   + سینا احمدی - ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٦

لینک دانلود کامل تعبیر خواب