تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب دشمن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود.

اول: بستگی کارها.

دوم: غم و اندوه.

سوم: زیان مالی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است. اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دشمن : آشتی

دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

به یک دشمن برمی خورید : شانس بزرگ

بهمراهی شما کسی است که از او بدتان می آید : یک مصیبت در پیش است .

با یک دشمن حرف می زنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

یک دشمن شما را می رباید : دوستان باعث پریشانی و خجالت شما خواهند شد .

با دشمنان می جنگید : دوستان به شما خیانت میکنند .

از یک دشمن متنفرید : پولتان را از دست         می دهید.

یک دشمن را می کشید : شادی بزرگ و لذتهای فراوان

شما از دشمن قویتر هستید : در یک مرافعه یا معامله برنده می شوید .

   + سینا احمدی - ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٦

لینک دانلود کامل تعبیر خواب