تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب مرغ

 محمد ابن سیرین بصری گوید:

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

جابر مغربی می گوید:

دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن تمام مرغان عزت گردد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن مرغ در خواب، بر زنی زیبا و سادهلوح دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مرغ در خواب ، نشانة آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک مرغ : منفعتهای متعدد مالی

یک مرغ روی تخمها : شانس

یک مرغ با جوجه هایش : شما فرزندان متعددی خواهید داشت .

یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید : یک نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .

یک مرغدانی : شادی بزرگ در فامیل

یک مرغ زیبا : شانس در عشق

خواب انواع پرندگان خانگی : زندگی شما پراز پستی و بلندیهای سرگرم کننده خواهد بود .

 

   + سینا احمدی - ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/۱۱

لینک دانلود کامل تعبیر خواب