تعبیر خواب جامع


نرم افزار مرجع تعبیر خواب فارسی

تعبیر خواب برهنگی

برهنگی

   
 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربی می گوید:(http://tabir.blog.ir)

برهنگی در خواب. محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:(http://tabir.blog.ir)

 برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود. اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد. اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم. دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:(http://tabir.blog.ir)

دیدن خود را برهنه در میان مردم  با حرمت گردد

دیدن برهنه بودن غمهای او زایل شود و به مراد برسد

برهنگی توانگر گردد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir)

اگر کسی در خواب، خود را برهنه در میان عدّه زیادی از مردم ببیند، آبرویش میرود و اگر در خواب ببیند که برهنه است و از مردم شرم داردو از آنها لباس و پوشاک میخواهد، ورشکسته و فقیر خواهد شد. اگر کسی در خواب ببیند که برهنه از نظر مردم فرار میکند، نشانه این است که از اتهامی که به او زدهاند، پاک و مبرّا است. برهنه بودن زن در خواب، نشانه جدا شدن او از خانه و همسرش میباشد.

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .

2ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانة آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .

3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید .

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

   + سینا احمدی - ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱

لینک دانلود کامل تعبیر خواب