تعبیر خواب آنلاین


لینک دانلود تعبیر خواب جامع  (www.tabir.blog.ir)

+ تعبیر خواب دیدن عروس

عروس

   
 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن عروس در خواب، نشانه خیر و برکت است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است که بزودی ارثی به او می رسد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است ، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد .

4ـ اگر در خواب عروسی را ببوسید ، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می کنید .

5ـ اگر در خواب عروس ، دیگران را ببوسد ، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت .

6ـ اگر در خواب عروسی شما را ببوسد ، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد .

7ـ اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانة آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید .

8ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد ، نشانة آن است که حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او را پایمال می کند .

در سر زمین رویاها آمده:

یک دختر  جوان خود را در لباس عروسی ببیند : ثروت بزرگی نصیب او می شود – ارث

شما یک عروس را می بوسید : دوستان فراوان و شادی بزرگی خواهید داشت

عروس از لباسش بسیار راضی است : او فرزندان متعددی خواهد داشت .

عروس از لباسش ناراضی است : ناکامی عشقی

یک عروس شما را می بوسد : سلامتی شما عالی خواهد بود

 

 

این متن در تاریخ 1391/08/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع:

https://sites.google.com/site/tabirjame/home


 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٤/۱٥
comment نظرات () لینک