تعبیر خواب پستان

 

 

 

 

 

دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر 

 

ازمعبران بزرگ 

 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام 

 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام 

 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام 

 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث 

 

تعبیر خواب خالد اصفهانی 

 

تعبیر خواب محمد بن سیرین 

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی 

 

تعبیر خواب جابر مغربی 

 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس 

 

تعبیر خواب جاحظ 

 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) 

 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی 

 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا 

 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

 

تعبیر خواب زیگموند فروید 

 

تعبیر خواب آنلی بیتون 

 

تعبیر خواب لیلا برایت 

 

تعبیر خواب جی اچ میلر 

 

تعبیر خواب هانس کورت 

 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری 

 

و 

 

کتاب سرزمین رویاها 

 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت 

 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب 

 

امکانات نرم افزار: 

 

1.نرم افزار برمبنای فایل chm پایه ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است 

 

2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای 

 

3.استفاده از تعبیر خواب معبران زنده  

 

4. استفاده از تعبیر خواب بزرگترین روانشناسان غربی 

 

5.استفاده از تعبیر خواب تمام ادیان الهی 

 

6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب (فارسی) در جهان  

 

7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده 

 

8. بیش از 3556 موضوع برابر یک کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد 

 

9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود 

 

10.امروز ما چهار سال است که با شمائیم 

 

ظرفیت 3.3 مگابایت 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع 

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع به همراه کتابخانه 

 

بروز شده درتاریخ 

 

1391.06.08 

 

دانلود قرآن مجید با سه ترجمه فارسی نگارش 1 

 

ظرفیت 2 مگابایت 

 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید 

 

tabir.khab@live.com

 

در ضمن کسانی که خوابی دیده اند و نتوانستند تعبیری در مورد آن پیدا

 

کنند می توانند در قسمت نظرات ثبتش نمایند و بعد از

 

چند روزجواب بگیرند.

 

درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی. اگر زن جوان این خواب را بیند، دلیل که عمرش دراز است. اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

اول: فرزندان.

دوم: دختران.

سوم: خادمان.

چهارم: دوستان.

پنجم : برادران.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

جابر مغربی می گوید:

پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد. اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پستان در خواب، به زن یا دختر بیننده ی خواب  تعبیر میشود. اگر کسی زنی را در خواب دید که پستانهایش آویزان شده است، [آن زن] دچار زنا میشود. بزرگی پستان در خواب برای زن نشانهی گناه است. وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می گرددو مربوط می شود. خون به جای شیر از پستان، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می آید اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می رسد. اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است. برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید.

/ 2 نظر / 179 بازدید
گلدوست

کارت عالیه موفق باشی

pari

سلام...خواب دیدیم که چن نفر خواستگارم هستن و ازم خواستگاری میکنن که منم قبول نمیکنم..طرف رو با این که ندیدمم ولی میدونم که از آشناها هستن..ویکی از خواستگارام آخوند هستش که قبول نمیکنم...میشه تعبیرشو بگین؟؟؟؟ممنون