تعبیر خواب عروسی

 

دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر

 

 

 

ازمعبران بزرگ

 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام

 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام

 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام

 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث

 

تعبیر خواب خالد اصفهانی

 

تعبیر خواب محمد بن سیرین

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

 

تعبیر خواب جابر مغربی

 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس

 

تعبیر خواب جاحظ

 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره)

 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا

 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

 

تعبیر خواب زیگموند فروید

 

تعبیر خواب آنلی بیتون

 

تعبیر خواب لیلا برایت

 

تعبیر خواب جی اچ میلر

 

تعبیر خواب هانس کورت

 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری

 

و

 

کتاب سرزمین رویاها

 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت

 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب

 

               

 

               
                امکانات نرم افزار:
                
                1.نرم افزار برمبنای فایل
                chm پایه
                ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای
                دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل
                کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم
                افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است
                
                2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب
                خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای
                
                3.استفاده از تعبیر خواب معبران
                زنده 
                
                4. استفاده از تعبیر خواب
                بزرگترین روانشناسان غربی
                
                5.استفاده از تعبیر خواب تمام
                ادیان الهی
                
                6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب
                (فارسی) در جهان 
                
                7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از
                دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده
                
                8. بیش از 3556 موضوع برابر یک
                کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد
                
                9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید
                با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود
                
                10.امروز ما چهار سال است که با
                شمائیم
 

 

ظرفیت 4 مگابایت 

 

لینک تعبیر خواب جامع (برای کامپیوتر)

 

و

 

 

 

لینک کمکی  

 

 

 

لینک دانلود  تعبیر خواب جامع برای

 

(apple  ipad وiphone و هر سیستمی که ازپسوند epub استفاده می کند)

 

و 

 

لینک  کمکی 

 

 

 

لطفا برای  خارج کردن از حالت zip از برنامه winrar استفاده کنید

 

(لینک دانلود)

 

 

 

بروز شده درتاریخ 

 

 

 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید

 

tabir.khab@live.com

 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بزرگی و مقام،

دوم: زیادتی مال،

سوم: سرحالی وآسایش،

چهارم: خرمی و شادی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ازدواج در خواب، به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد. ازدواج به پیشه و حرفه نیز، تعبیر میشود؛ اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود، سپس آن زن مُرد، به شغلی روی میآورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد. اگر کسی ببیند که با زنی بیعفت ازدواج میکند،مرتکب  زنا میشود. اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی درمیآید، خواهد مُرد و برای مرد بیمار نیز، چنین است. اگر دختری ببیند که ازدواج میکند، به خیر بسیار دست مییابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد، در خواب ببیند که ازدواج میکند به خیر و اقتداری فراوان دست مییابد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانة آن است که سردی  بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید کشید .

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

لیلا برایت می گوید:

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب اردواج : ایام خوش در پیش است .

در یک ازدواج شرکت می کنید: منفعتهای بزرگ مالی

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.

ازدواج دخترتان : ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید.

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج -عروسی : رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد
دیدن شوهر : امیدهای واهی
دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 

 

 

 

این متن در تاریخ 01/07/1391 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع:

http://tabir.persiangig.com

 

/ 3 نظر / 154 بازدید
site02

گاهي شانس فقط يک بار به آدم رو مياره پس بايد قدرش رو دونست بهترين فرصت زندگي شما براي ثروتمند شدن مجموعه اي بي نظير براي اولين بار در ايران براي کساني که مي خواهند بهتر زندگي کنند و از کمترين وقت و هزينه بيشترين سود را ببرند.براي آگاهي از جزييات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.site02.euu.ir

ابراهیم

سلام چند وقت هست مدام خواب می بینم ولی هیچکدام یادم نمی ماند یا فقط یک قسمت اندکی از خواب را بیاد می آورم. با این حال در یکی دو روز بعد حس می کنم که برخی کارهایم با آن خواب ها در ارتباط هست .ایا اینکه خواب یادم نمی ماند معنای خاصی دارد سپاسگذارم

بهنام

با درود دم صبح خوا دیدم که خواهرم(البته من در بیداری خواهر یا برادری ندارم) ازدواج کرده وبه اتفاق خودم و خواهرم وهمسرش از ماشینی نو پیاده شده وبه منزل همسرش رفتیم که در انجا یه خانه ی قدیمی بود که نیاز به باسازی بود ومن در آنجا درخت سیبی که سبز بود رو دیدم و یکی خوردم وبعد از ان به بیرون رفتیم و پلیسی جلوی آنها رو گرفت و از نسبیتشان پرسید که من آنها را به داخل خانه ی خود برده و شناسنامه ی خواهرم را نشان داده و پلیسه به ما می گفت عجب ساحت 14.30 عقد کرده اید تعبیرش چیست من 26 سال دارم و مجرد می باشم