تعبیر خواب باغ

 

دانلود تعبیرخواب برای کامپیوتر

 

 

 

ازمعبران بزرگ

 

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام

 

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام

 

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام

 

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث

 

تعبیر خواب خالد اصفهانی

 

تعبیر خواب محمد بن سیرین

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

 

تعبیر خواب جابر مغربی

 

تعبیر خواب عبد الله ابن عباس

 

تعبیر خواب جاحظ

 

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره)

 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعبیر خواب تام  چت  ویندرا

 

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

 

تعبیر خواب زیگموند فروید

 

تعبیر خواب آنلی بیتون

 

تعبیر خواب لیلا برایت

 

تعبیر خواب جی اچ میلر

 

تعبیر خواب هانس کورت

 

تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری

 

و

 

کتاب سرزمین رویاها

 

کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت

 

کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب

 

               

 

               
                امکانات نرم افزار:
                
                1.نرم افزار برمبنای فایل
                chm پایه
                ریزی شده به همین علت دارای کمترین ظرفیت موجود بین نرم افزارهای
                دیگر می باشد.وهمچنین بدون نیاز به فارسی بودن ویندوز شما در اصل
                کسانی که صفحات اینترنتی را در کامپیوتر شان فارسی ببینند این نرم
                افزار نیز در سیستم آنها قابل اجرا است
                
                2.آموزش حرفه ای تعبیر خواب
                خودتان بدون نیاز به هیچ کتاب یا برنامه ای
                
                3.استفاده از تعبیر خواب معبران
                زنده 
                
                4. استفاده از تعبیر خواب
                بزرگترین روانشناسان غربی
                
                5.استفاده از تعبیر خواب تمام
                ادیان الهی
                
                6.کاملترین نرم افزار تعبیر خواب
                (فارسی) در جهان 
                
                7.بیشاز 700 هزار کلمه وبیش از
                دو میلیون حرف در این برنامه استفاده شده
                
                8. بیش از 3556 موضوع برابر یک
                کتاب 2000 صفحه ای کامل مطلب در این برنامه موجود می باشد
                
                9.سعی شده هر چند روز نگارش جدید
                با امکانات جدید واصلاحات جدید به این برنامه افزوده شود
                
                10.امروز ما چهار سال است که با
                شمائیم
 

 

ظرفیت 4 مگابایت 

 

لینک تعبیر خواب جامع (برای کامپیوتر)

 

و

 

 

 

لینک کمکی  

 

 

 

لینک دانلود  تعبیر خواب جامع برای

 

(apple  ipad وiphone و هر سیستمی که ازپسوند epub استفاده می کند)

 

و 

 

لینک  کمکی 

 

 

 

لطفا برای  خارج کردن از حالت zip از برنامه winrar استفاده کنید

 

(لینک دانلود)

 

 

 

بروز شده درتاریخ 

 

 

 

نظرات خود را به آدرس زیر ارسال کنید

 

tabir.khab@live.com

 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.

اول: زن خوب،

دوم: فرزند نیک،

سوم: عیش خوش،

چهارم: مال،

پنجم:عزت و سر بلندی،

ششم: شادی،

هفتم: کنیزک.

باغ در خواب دیدن قیم زن بود.

اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند

معبران در مورد این خواب گویند:

دیدن باغ بر سه وجه است،

اول: کدخدای سرای.

دوم: قیم زن.

سوم: فرزند قُرّةُ الْعَیْن.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن باغ به خواب زن بود. اگر بیند باغ را آب می داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد، که زن او از شوهر مجامعت کند. اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو می کشت، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد. اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت، دلیل که غم و اندوه به وی رسد. اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید. اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است. اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد. اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد. اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد. اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد. اگر در باغ گوسفندان دید، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است. اگر در آن باغ پرندگان بیند، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود. اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد. اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد.

جابر مغربی می گوید:

اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود. اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد. اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند. ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود. اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش. آورده اند که مردی پیش سلیمان (ع) آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود، مرا گفتند که این باغِ این خوک است. من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند. سلیمان گفت: این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

باغ سرسبز در خواب، به اسلام و دین تعبیر میشود و اگر مردهای را در باغی دیدند، او در بهشت به سر میبرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است. معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند. چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند. روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى باغ در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغى مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .

2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .

یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .

یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده

باغ همسایه : خوشبختی

باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .

باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابداً خوب نیست .

یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .

یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .

به یک باغ رسیدگی می کنید : پول

یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت

در یک باغ قدم می زنید : شادی .

یک باغ پر از درخت : خوشبختی

یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .

 

 

این متن در تاریخ 01/07/1391 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع:

تعبیر خواب صیقل - جلا 
تعبیر خواب صوفی شدن 
تعبیر خواب صورت حساب 
تعبیر خواب صورت 
تعبیر خواب صنوبر 
تعبیر خواب صمغ 
تعبیر خواب صلوات فرستادن 
تعبیر خواب صفحه 
تعبیر خواب صعود 
تعبیر خواب صراط 
تعبیر خواب صرافی 
تعبیر خواب صدقه دادن 
تعبیر خواب صدا 
تعبیر خواب صخره 
تعبیر خواب صحرا 
تعبیر خواب صبح 
تعبیر خواب صبر 
تعبیر خواب صاحب خانه 
تعبیر خواب صحیفه 
تعبیر خواب صحبت 
تعبیر خواب صافی 
تعبیر خواب صاعقه 
تعبیر خواب صابون 
تعبیر خواب صورت 
تعبیر خواب صندوق 
تعبیر خواب صندلی 
تعبیر خواب صلیب 
تعبیر خواب صدقه 
تعبیر خواب صخره 
تعبیر خواب صبحانه 
تعبیر خواب ضیاع 
تعبیر خواب ضعیفی 
تعبیر خواب ضرابی 
تعبیر خواب ضیافت 
تعبیر خواب ضعف 
تعبیر خواب ضربان قلب
 تعبیر خواب طلوع آفتاب 
تعبیر خواب طلبکار 
تعبیر خواب طهارت - پاکی 
تعبیر خواب طعام - غذا 
تعبیر خواب طحال 
تعبیر خواب طشت 
تعبیر خواب طبل 
تعبیر خواب طبیب 
تعبیر خواب طبق 
تعبیر خواب طباخی - آشپزی 
تعبیر خواب طاس 
تعبیر خواب طویله 
تعبیر خواب طوطی 
تعبیر خواب طنزوشوخی 
تعبیر خواب طناب 
تعبیر خواب طلسم 
تعبیر خواب طلاق 
تعبیر خواب طلا 
تعبیر خواب طاقچه 
تعبیر خواب طاعون
تعبیر

/ 0 نظر / 124 بازدید